zu55
zhu11
zhu53
zhu53
zhi31
zu55
  1. 瀉、灌

  2. 記載

  3. 財物