tam24
tam53
tam33
tam11
tam11
tam24
  1. 味道鹹。

tam55
tam33
tam53
tam24
tam55
tam55
  1. 稀薄淡薄