崩崗

zung55ben24gong24
zhung11ben53gong53
zhung53ben33gong33
zhung53ben11gong11
zung55ben24gong24
  1. 種崩崗