seu55gie55
shau11gai11
sheu53gai53
shau53gai53
shio31goi31
seu55giai55
  1. 兩儕經由𠊎紹介識。
    經由識。