ne55
ne11
ne53
ne53
ne55
  1. 食物過多感覺膩胲

ni55
ni11
ne53
ni53
ni55