goi55
goi11
goi53
goi53
goi31
goi55
  1. 蓋被

  2. 東西)​。

  3. 上去上面手印

  4. 建築屋頂

  5. 很、

hab2
hab5
hab21
hab2
hab24
hab2