sii24
shi53
shi33
shi11
shi11
sii24
  1. 文體節奏文字表現情緒文體

  2. 詩經》。