sod2
shod5
shod21
shod2
shed24
sod2
  1. 釋。

  2. 談論談天

  3. 稱讚