su24
shu53
shu33
shiu11
shi11
su24
  1. 運送

  2. 「贏」相對無輸無贏