zo24
zo53
zo33
zo11
zoo11
zo24
  1. 遭殃

  2. 計算次數單位