du55he55
du33he11
do33he53
du11he24
du24he55
  1. 這兜都係讀du⁵⁵he⁵⁵、lu²⁴he⁵⁵﹞𠊎無用麼儕𠊎做得