koi24
koi53
koi33
koi11
koi11
koi24
  1. 「關」、相對開門

  2. 發動開車

  3. 開田

  4. 設立創辦開店

  5. 行為動作開工