bau31
bau24
bau31
bau53
bau31
bau31
  1. 滿

  2. 滿

  3. 充足

  4. 滿狀態

  5. 植物滿豆莢