gud2ngiug2
gud5ngiug5
gud21ngiug21
gud2ngiug2
gud24ngiu24
gud2ngiug2
  1. 骨頭骨肉牙齒阿公得著
    骨肉分離牙齒吃。

  2. 父母骨肉分離阿伯總算自家細人仔相認時節兩儕目汁沷沷
    骨肉分離總算相認