ㄗㄨㄛˋㄓㄥˋzuòzhèng

作证
  1. 見證證實 到場作證」、出庭作證」、出面作證」。

to bear witness, to testify
témoigner, être pris à témoin
Aussage (S)​, Nachweis (S)​, aussagen (V)​, zeugen (V)​