+3 = 6 

ㄐㄧˊ

  1. 祥和順利 」、逢凶化」。

  2. 」、吉人天相」。

    相對

  3. 吉日 開張」。

  4. 簡稱 吉劇」。

surname Ji, abbr. for Jilin Province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3], lucky, giga- (meaning billion or 10^9)​
heureux, faste, chance, giga-
glücklich (Adj)​, Ji, Chi (Eig, Fam)​