+7 = 10 

ㄕㄜˋshè

  1. 」、」、」、射箭比賽」。

  2. 推力壓力彈力 射門」、射擊」、」、」。

  3. 猜度 」、」、燈謎」。

  4. 」、」、光芒」。

  5. 暗示 」、」。

  6. 六藝)​有關射箭技術訓練

+7 = 10 

ㄧㄝˋ

+7 = 10 

ˋ

shèㄕㄜˋ
  1. 古代音樂十二律 」。

to shoot, to launch, to allude to, radio- (chemistry)​
tirer, jaillir, émettre
schießen , filmen, Jagdpacht (S)​, Schuss (S)​, She (Eig, Fam)​