+1 = 5 

ㄉㄢˋdàn

  1. 時候早晨 」、旦夕」、枕戈待」、通宵達」。

  2. 一日 」、」。

  3. 戲曲中的女角 旦角」、刀馬」、當家花」、」。

dawn, morning, day-break, day
aube, rôle féminin dans l'opéra chinois
Tagesanbruch, Morgen