+13 = 17 

ㄎㄨㄞˋkuài

guìㄍㄨㄟˋ
  1. 植物喬木公尺赤褐色毬果紫色開花十月木質細密香氣建材家具

+13 = 17 

ㄎㄨㄞˋkuài

huìㄏㄨㄟˋ
  1. 人名南宋奸臣

Chinese Juniper (Juniperus chinensis)​, coffin lid decoration (old)​
cyprès
Chinesischer Wacholder, Juniperus chinensis (S, Bio)​