ㄈㄢˋˇfànzhǐ

  1. 概略指稱不是具體特定特指相對)​。 這些只是泛指不是特指個人」。

  2. 術語擴大詞義蜂巢」:蜜蜂泛指」、販夫走卒」:經營生意跑腿泛指社會地位低下」。

to make a general reference, to be used in a general sense
faire une référence générale, être utilisé dans un sens général