+4 = 9 

ㄕㄣˋshèn

  1. 厲害嚴重 欺人太」、莫此為」。

  2. 表示程度非常相當於」、非常」。 」、自視」、景色壯觀」、成績理想」。

  3. 超過 日甚一日」、母親甚於自己」。

+4 = 9 

ㄕㄣˊshén

shènㄕㄣˋ
  1. 什麼 」、?」。

variant of 什[shen2], what, very, extremely, any
que, quoi, tout, n'importe quel, quelconque, très, extrêmement, plus que, très, extrêmement, plus que
das, was , extrem, in höchstem Maße , mehr, weiter