ㄕㄥㄑㄧˋshēngqì

生气
  1. 不合心意氣惱 人生」、生氣容易傷身」。

  2. 生命活力 生氣盎然」、充滿生氣」。

to get angry, to take offense, angry, vitality, liveliness
se mettre en colère, vitalité, dynamisme
sich ärgern, sauer werden (V)​