ㄈㄚㄏㄨㄛˇfāhuǒ

发火
  1. 動怒發脾氣 近來老闆動不動員工發火」。

  2. 子彈底火撞擊擊發 下手扳機發火」。

  3. 點火使燃燒 發火」、打火機不易發火」。

to catch fire, to ignite, to detonate, to get angry
se mettre en colère, se fâcher