ㄈㄚㄉㄧㄢˋfādiàn

发电
  1. 產生並發電力 風力發電」、發電設備」。

  2. 拍發電報 發電祝賀」。

to generate electricity, to send a telegram
produire de l'électricité
Energieerzeugung, Stromerzeugung (S, Met)​