ㄐㄧㄢˋㄓㄥˋjiànzhèng

见证
  1. 親眼可以作證 老人見證我們生活巨大變化」。

  2. 可以作證 歷史見證」、可以作為見證」。

to be witness to, witness, evidence
témoin
Beweis (S)​, Bezeugung (S)​, Zeuge (S)​, Zeugnis (S)​