ㄍㄨㄟㄗㄜˊguīzé

规则
  1. 共同遵守制度章程 遊戲規則」、交通規則」。

  2. 合乎一定標準 規則四邊形」、行道樹排列規則」。

rule, regulation, rules and regulations
régulier, règle, règlement
Regel