ㄔㄣˊㄑㄧㄥˊchénqíng

陈情
  1. 陳述情況訴說衷情 懇切陳情」。

  2. 特指向上機關申訴問題反映實情 上書陳情」。

to give a full account
donner un compte rendu complet