ㄕㄤˋshàngㄈㄣˊfén

  1. 掃墓拍案驚奇·》:一個那裡上墳回來。」儒林外史·》:我方上墳回來不想著雨耽閣。」

to visit a grave
balayer les tombes (de ses ancêtres)​, fête de Qingming
ein Grab besuchen, um eines Toten zu gedenken (V)​