ㄓㄨㄥzhōngˋshì

  1. 中國傳統式樣中式餐點」。

ㄓㄨㄥˋzhòngˋshì

  1. 符合規格·桓寬鹽鐵論·》:不中故有薄厚輕重。」東觀··光武皇帝》:舊制上書不中不得。」

  2. 科舉時代考試及格·○·選舉》:大比諸生鄉試中式舉人。」清史稿·八九·》:順治會試中式舉人天安門考試。」登科錄取考中及第

Chinese style, to pass an exam (or the imperial exam)​, to qualify
style chinois, réussir un examen (impérial)​, se qualifier
chinesischer Stil