ㄓㄨㄥzhōngㄏㄨㄚˊhuá

  1. 中華民國簡稱參見中華民國

  2. 古代漢族最初建都河南省附近區域四方文化 中華」。疆土轄地中華」。·桓溫還都洛陽〉:陵暴中華蕩覆狼狽失據。」北齊書··》:于時鮮卑中華朝士憚服。」

China (alternate formal name)​
Chine
China , chinesisch (Adj)​