ˋèrㄑㄧㄢqiānㄉㄢˋdàn

  1. 九卿郡守俸祿二千石其中三等二千石二千石二千石後世三品地位顯赫郡守知府二千石」。史記·○·本紀》:列侯王后琅邪宗室大臣列侯二千石。」