ㄖㄣˊrénㄉㄧㄥˋdìngㄕㄥˋshèngㄊㄧㄢtiān

  1. ·蘇軾三槐堂·〉:申包胥天定。』不待。」人為力量能夠克服自然阻礙改造環境喻世明言··公義還原》:惡相心地端正陰功人定勝天相法不靈。」事在人為天意成事在天

man can conquer nature (idiom)​; human wisdom can prevail over nature
(expr. idiom.)​ l'homme conquerra la nature