ㄒㄧㄡxiūㄧㄤˇyǎng

  1. 休息調養·陸游小憩休養觀書調宴坐。」療養養息

to recuperate, to recover, to convalesce
se rétablir, se reposer
Erholung (S)​, erholen (V)​