+5 = 7 

ㄕㄣshēn

  1. 使肢體彈性物體狀態伸懶腰」、伸直」、伸長」。

  2. 表白陳述伸冤」、」。·李白從弟桃李〉:不有佳作雅懷?」」。

to stretch, to extend
tendre, allonger
ausdehnen, ausweiten (V)​, ausweiten, (aus-)​strecken (V)​