ㄉㄢˋdànㄩㄢˋyuàn

  1. 希望文選·江淹··》:但願桑麻蠶月紡績。」·蘇軾調歌頭·明月幾時但願長久千里嬋娟。」

if only (sth were possible)​, I wish (that)​
si seulement, pourvu que
hoffentlich (Adv)​