ㄒㄧㄡxiūㄌㄧˇ

  1. 整治後漢書··列傳·何進》:左右羽林修理京師。」紅樓夢八九又要開銷國帑修理城工工部一番照料所以特來報知老爺。」補葺修繕破壞損壞

  2. 懲處教訓把下修理一頓然後怒氣沖沖離開。」

to repair, to fix, to prune, to trim, (coll.)​ to sort sb out, to fix sb
réparer
reparieren (V)​