ㄒㄧㄡxiūㄕㄢˋshàn

  1. 修理修復北史··長孫道生》:第宅卑陋子弟修繕堂廡。」修理破壞損壞

to renovate, to repair (a building)​
réparer, remettre en état, restaurer
Renovierung (S)​, renovieren (V)​