ㄅㄟˋbèiˋàn

  1. 人民團體主管機關申請立案報備備查登記立案註冊存案

  2. 後備方案什麼備案以免意外措手不及。」

to put on record, to file
inscrire dans un registre, prendre acte de
hinterlegen, zu den Akten (V)​