ㄔㄨㄤˋchuàngㄕㄜˋshè

  1. 開始設立·萬曆野獲編·○·翰林》:國朝至今始創。」興辦成立創辦創造

to establish, to found, to create (a good environment)​
établir, fonder, créer (un bon environnement)​
gründen, errichten (V)​