ㄍㄜˋˋㄨㄟˊwéiㄓㄥˋzhèng

  1. 春秋時代國交國主華元犒賞三軍獨獨漏掉車夫使懷恨在心故意使華元被俘導致戰敗故事比喻自己主張行事三國志···》:各自為政同心。」比喻政令統一

to do things each in one's own way
faire les choses chacun à sa manière