ㄇㄧㄥˋmìngㄗㄞˋzàiㄉㄢˋdànㄒㄧˋ

  1. 生命非常急迫危險隨時可能拍案驚奇·三二》:起初一般如膠似漆曉得命在旦夕到底沒有日子恩山義海做到夫妻。」

to be at death's door (idiom)​
(expr. idiom.)​ être à la porte de la mort