ㄑㄩㄢquān˙zi

  1. 中空東西形狀儒林外史·》:指頭封缸酒上畫圈子。」

  2. 範圍水滸傳·》:跳出圈子外來。」老殘遊記·第一》:如此感激何苦圈子做甚?」

ㄑㄩㄢˋquàn˙zi

  1. 四周東西起來地方圈子」。

circle, ring, (social)​ circle
cercle, rond, tour, détour
Kreis (S)​, Personenkreis (S)​, Runde (S)​