+9 = 12 

ㄔㄨㄟˊchuí

  1. 草編盛放圓形器皿·劉熙釋名·宮室》: 團團。」抱朴子·外篇·塉》:庖廚。」

  2. 位於大陸地區江蘇省東北要地

name of a mountain
Mont Chui (Jiangsu)​