ㄊㄨˇㄎㄨˋㄓㄣˋzhèn

  1. 鄉鎮雲林縣西嘉南大圳面積平方公里人口農產稻米甘藷花生順天古蹟斗南鼎足而立

Tuku town in Yunlin county 雲林縣[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
Tuku (Ort in Taiwan)​ (Eig, Geo)​