ㄉㄚˋㄒㄧㄥxīngㄒㄧㄥ˙xing

  1. 動物哺乳靈長目猩猩類人猿身高褐色後肢前肢直立行走耳殼鼻骨隆起肋骨年老雌性竹筍芹菜香蕉分布赤道附近

gorilla
gorille
Gorilla (S, Bio)​