ㄊㄧㄢtiānㄉㄠˋdàoˊㄑㄧㄣqīn

  1. 天意公正偏袒史記··伯夷》:或曰天道無親善人。』伯夷叔齊可謂善人?」·陳子昂東山故居〉:百代子子孫孫驕奢自咎天道無親松柏恭儉。」天道無私」。