shīˋshì

  1. 失去權勢文選·揚雄·解嘲》:失勢匹夫。」拍案驚奇·》:若是富貴一朝失勢落魄起來叫做樹倒猢猻散』,光景著實難堪。」得勢

Macht und Einfluß verlieren (Pol)​