ㄒㄩㄢxuānㄅㄨˋ

  1. 公開告示使眾人知道周禮·秋官·司寇》:宣布四方。」文選 ·王襃·》:宣布詔書勞來百姓。」」。頒發發表公布公告宣告

  2. 宣揚流布宋書··》:彭城親人宣布 。」文選·王襃·》:所謂中和宣布益州刺史。」 」。

to declare, to announce, to proclaim
proclamer, annoncer
verhängt , Ankündigung (S)​, Verkündung (S)​, anmelden (V)​, erklären (V)​, erklärt (V)​, verhängen (V)​, verkünden (V)​