ㄏㄨㄢˋhuànㄍㄨㄢguān

  1. 太監舊時宮中侍奉君王家屬官員閹割男子充任後漢書·七八··鄭眾》:中興宦官閹人不復調。」」、」。太監寺人閹人

  2. 官吏通稱樂府詩集····焦仲卿妻》:承籍宦官。」

court eunuch
eunuque
Eunuch (Eig, Pers)​