ㄏㄢˊhánㄔㄢˊchán

  1. 動物斑紋翅膀透明 秋季日暮時分

  2. 天寒則不用來比喻不敢直言後漢書··黨錮·》:隱情自同寒蟬。」

cicada in winter, fig. mournful sound
Cicadidae